CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN


Chính Sách Bảo Mật này được tạo ra nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về việc USBoto sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho USBoto như thế nào, cho dù ở hiện tại hay trong tương lai; cũng như cách mà USBoto sẽ hỗ trợ bạn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho USBoto. Xin vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật một cách cẩn thận. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các thông tin này hoặc thực tiễn bảo mật của USBoto, xin vui lòng xem phần "Thắc mắc? Liên hệ với USBoto" ở phần cuối của Chính Sách Bảo Mật này.

Bằng cách sử dụng Dịch Vụ, đăng ký tài khoản với USBoto, ghé thăm Trang web của USBoto, hoặc truy cập vào Dịch vụ, bạn đã thừa nhận và đồng ý các yêu cầu, và/hoặc các Chính Sách, thực tiễn áp dụng nêu trong Chính Sách Bảo Mật này, và bạn đồng ý với USBoto về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong tài liệu này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA USBOTO HOẶC TRUY CẬP WEBSITE CỦA USBOTO. Nếu USBoto thay đổi Chính Sách Bảo Mật, USBoto sẽ cập nhật thay đổi hoặc sửa đổi đó trên Trang web của USBoto. USBoto bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất cứ lúc nào.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

"Dữ liệu cá nhân" được định nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay sai, về một cá nhân - người mà có thể được xác định danh tính từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà một tổ chức có quyền hoặc có thể truy cập. Ví dụ thường gặp của dữ liệu cá nhân có thể bao gồm: Họ tên, thông tin liên lạc.

Lưu ý : Thông tin bạn cung cấp cần phải chính xác, vì nó liên quan đến việc vận chuyển của hàng hóa, thanh toán hoặc bồi hoàn.

Dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

· Số liệu tổng hợp về lịch sử thao tác của Người Dùng

· Bất kỳ thông tin nào khác về Người Dùng khi Người Dùng đăng nhập và sử dụng dịch vụ hoặc Trang web của USBoto, thời điểm Người Dùng sử dụng các dịch vụ hoặc Trang web của USBoto, cũng như các thông tin liên quan đến cách Người Dùng sử dụng dịch vụ hoặc Trang web của USBoto.

Nếu bạn không muốn USBoto thu thập các thông tin nói trên hay dữ liệu cá nhân, bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách thông báo đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng của USBoto.

Lưu ý : Khi bạn không tham gia hoặc không còn đồng ý với các điều khoản thu thập thông tin cá nhân của USBoto, việc sử dụng Dịch vụ của bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như dịch vụ xác định vị trí sẽ không hoạt động nếu bạn không cho phép ứng dụng truy cập vị trí của bạn.

USBoto có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích sau đây:

(a) Để xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu/giao dịch của bạn với USBoto;

(b) Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng và/hoặc truy cập vào Dịch Vụ hay Trang web của USBoto, cũng như tài khoản Người Dùng của bạn và mối quan hệ với USBoto;

(c) Để quản lý, vận hành và cung cấp cho bạn cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp các Dịch Vụ của USBoto, bao gồm ghi nhớ sở thích của bạn;

(d) Cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch Vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mong muốn và sở thích của bạn, cung cấp một phương pháp nhanh hơn để bạn có thể truy cập vào tài khoản và gửi thông tin cho USBoto, cho phép USBoto liên lạc với bạn nếu cần thiết;

(e) Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng hoặc hoàn thành một giao dịch và/hoặc để đáp ứng yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về những vấn đề dịch vụ và các hoạt động bất thường của tài khoản;

(f) Để thực thi Điều khoản Dịch vụ của USBoto hoặc bất kỳ thỏa thuận cấp phép Người Dùng nào được áp dụng;

(g) Để bảo vệ an toàn cá nhân, các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

(h) Để xác định hoặc thẩm tra;

(i) Để duy trì và quản trị bất kỳ bản cập nhật phần mềm và/hoặc các bản cập nhật khác có thể hỗ trợ được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo Dịch vụ của USBoto vận hành trơn tru;

(j) Xử lý hoặc tiến hành dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các hướng dẫn cho bạn, tiếp nhận hoặc phản hồi bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi (hoặc có ý định được đưa ra bởi) bạn;

(k) Để liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn và/hoặc fax, thư điện tử và/hoặc thư bưu chính, hoặc các phương tiện khác để duy trì mối liên hệ của bạn với Dịch vụ của USBoto. Bạn hiểu và thừa nhận rằng khi USBoto liên hệ với bạn qua thư từ bưu chính, một số thông tin cá nhân của bạn như họ tên, địa chỉ nhận sẽ được tiết lộ trên bao bì thư.

(l) Để thông báo cho bạn khi tài khoản khác đã gửi cho bạn một tin nhắn hoặc đăng một bình luận cho bạn trên web;

(m) Để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển Dịch Vụ (bao gồm phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/hoặc phát triển sản phẩm và dịch vụ), để phân tích hành vi Người Dùng nhằm Mục Đích cải thiện Dịch Vụ hoặc sản phẩm của USBoto và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người Dùng;

(n) Để cho phép quảng cáo, kiểm toán và các cuộc khảo sát khác nhằm xác định qui mô và thành phần đối tượng mục tiêu của bạn, và hiểu sở thích của họ với các Dịch vụ của USBoto;

(o) Dành cho Mục Đích tiếp thị, USBoto sẽ gửi thông tin cho bạn theo các phương tiện liên lạc khác nhau như thư bưu chính, thư điện tử, dịch vụ dựa trên vị trí, thông tin khuyến mại và các tài liệu liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm cả các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà USBoto cộng tác hay làm việc với) mà USBoto (và/hoặc các chi nhánh trực thuộc hoặc tổ chức liên quan) đang bán, tiếp thị hay quảng bá, cho dù sản phẩm hay dịch vụ đó đang tồn tại hoặc sẽ được tạo ra trong tương lai. USBoto sẽ không gửi tiếp thị hoặc các thông tin khuyến mại cho bạn qua cuộc gọi, tin nhắn SMS/MMS hoặc fax, trừ khi điều đó không vi phạm các qui định pháp luật hoặc trước đó USBoto đã nhận được sự đồng ý một cách rõ ràng từ phía bạn;

(p) Để sử dụng vào các vụ việc tố tụng hoặc để tuân thủ hoặc đáp ứng qui định pháp luật hoặc thực hiện theo yêu cầu của chính quyền hoặc quy định của bất kỳ cơ quan thẩm quyền có liên quan, trong đó có bao gồm việc công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật mà USBoto hoặc chi nhánh, công ty có liên quan với USBoto cam kết ràng buộc;

(q) Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;

(r) Để thực hiện các hoạt động sàng lọc nội dung (bao gồm kiểm tra lý lịch Người Dùng) theo quy định của pháp luật và quy định của USBoto;

(s) Để kiểm toán Dịch Vụ hoặc hoạt động kinh doanh của USBoto;

(t) Để ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của USBoto hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối liên hệ của bạn với USBoto, dù có hoặc không có bất kỳ nghi ngờ nào về các hành vi nói trên;

(u) Để lưu trữ, sao lưu, khôi phục (dù là để khắc phục vấn đề hoặc không) dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù trong hay ngoài Việt Nam;

(v) Để xử lý hoặc để thuận tiện cho các giao dịch liên quan đến tài sản kinh doanh mà USBoto là một bên tham gia hoặc có liên quan đến chi nhánh trực thuộc hoặc tổ chức có liên quan với tư cách là bên tham gia hoặc liên quan đến USBoto và/hoặc một hoặc nhiều chi nhánh/tổ chức liên quan của USBoto với tư cách là các bên tham gia và có thể sẽ có thêm một bên tham gia là một tổ chức thứ ba. “Giao dịch tài sản kinh doanh” được hiểu là các giao dịch mua bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại một tổ chức/một phần của một tổ chức hoặc bất cứ tài sản nào của tổ chức đó;

(w) Bất kỳ Mục Đích nào khác mà USBoto thông báo cho bạn tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của bạn. Một số Mục Đích thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh tại thời điểm thu thập, nên sẽ không xuất hiện trong danh sách trên. Tuy nhiên, USBoto sẽ thông báo cho bạn về những Mục Đích đó tại thời điểm hỏi xin sự đồng ý của bạn, trừ khi việc xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu theo quy định pháp luật.

USBoto sẽ/có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân về bạn:

(a) Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng dịch vụ hoặc Trang web của USBoto, hoặc mở một tài khoản với USBoto;

(b) Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm nhưng không giới hạn đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ của USBoto, cho dù trực tuyến hoặc bằng một hình thức chuyển phát khác;

(c) Khi bạn đồng ý bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp cho USBoto tài liệu hoặc thông tin liên quan đến tương tác giữa bạn với USBoto, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của USBoto;

(d) Khi bạn tương tác với USBoto, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp trực tiếp, thông qua phương tiện truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và thư điện tử;

(e) Khi bạn sử dụng dịch vụ điện tử của USBoto, hoặc tương tác với USBoto qua ứng dụng, hoặc sử dụng các dịch vụ trên Trang web của USBoto. Điều này bao gồm thông qua các tập tin Cookie mà USBoto có thể triển khai khi bạn tương tác với các ứng dụng hoặc Trang web của USBoto;

(f) Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua dịch vụ của USBoto;

(g) Khi bạn cung cấp cho USBoto thông tin phản hồi hoặc khiếu nại;

(h) Khi bạn tham gia vào một cuộc thi do USBoto tổ chức;

(i) Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho USBoto vì bất cứ lý do nào;

(k) USBoto có thể sử dụng "Cookies" hoặc các tính năng khác để cho phép USBoto hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ những thông tin qua đó giúp USBoto cải thiện Trang web và các Dịch vụ USBoto cung cấp, hoặc giúp USBoto cung cấp dịch vụ và tính năng mới. "Cookies" là những định danh USBoto chuyển đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn cho phép USBoto nhận ra máy tính hoặc thiết bị của bạn và cho USBoto biết làm thế nào và khi nào các Dịch vụ hoặc Trang web của USBoto được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và theo dõi các thao tác được thực hiện trên Trang web của USBoto. USBoto có thể liên kết các thông tin cookie đến các dữ liệu cá nhân. Cookies cũng thu thập thông tin liên quan đến những gì các bạn đã cho vào giỏ hàng và các trang bạn đã xem. Ngoài ra, Cookies còn được sử dụng để cung cấp những nội dung liên quan đến sở thích của bạn và theo dõi việc sử dụng Trang web.

Bạn có thể từ chối việc sử dụng các Cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt. Tuy nhiên, xin vui lòng lưu ý rằng nếu bạn làm điều này bạn có thể không có khả năng sử dụng các chức năng đầy đủ của Trang web hoặc Dịch Vụ của USBoto.

Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà USBoto thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà USBoto sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Trong hoạt động kinh doanh của USBoto, USBoto sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ cho USBoto. USBoto, đại lý và/hoặc các chi nhánh của USBoto hoặc các công ty liên quan, và/hoặc các bên thứ ba khác, cho dù các Trang web bên đó đặt tại đâu, cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích nêu trên. Các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc các chi nhánh hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác đó sẽ được thay mặt USBoto hoặc bằng cách khác, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích nêu trên. Các bên thứ ba đó bao gồm:

(a) Các công ty liên quan tới USBOTO;

(b) Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà USBoto sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của USBoto, bao gồm nhưng không giới hạn những đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác như các công ty bưu chính, các công ty viễn thông, các công ty công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu;

(c) Bên thứ ba mà USBoto tiết lộ thông tin dành cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích và các bên thứ ba đó sẽ lần lượt được thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích trên. USBoto, cùng với bên thứ ba, sẽ luôn cung cấp các ứng dụng có thể tải về được thông qua Dịch vụ của USBoto. Những ứng dụng này có thể sẽ cho phép bên thứ ba xem được thông tin danh tính của bạn, bao gồm tên, ID Người Dùng, địa chỉ IP máy tính của bạn hoặc những thông tin khác như Cookies mà bạn đã từng cài đặt hoặc cho phép một bên thứ ba cài đặt vào ứng dụng/trang web của bạn. Sản phẩm/dịch vụ do bên thứ ba cung cấp không thuộc sở hữu và quyền quản lý của USBoto. USBoto khuyến khích bạn đọc kỹ điều khoản và các Chính Sách khác được cung cấp bởi các bên thứ ba trên Trang web và các phương tiện truyền thông khác của họ. USBOTO KHÔNG BẢO ĐẢM AN NINH CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP cho Website bên thứ ba.

(d) USBoto sẽ nỗ lực để cung cấp cho bạn sản phẩm với giá trị gia tăng, chúng ta có thể chọn các trang web bên thứ ba khác nhau để liên kết đến, và nền tảng bên trong các trang web. USBoto cũng có thể tham gia hợp tác xây dựng thương hiệu và các mối quan hệ khác để cung cấp cho thương mại điện tử và các dịch vụ khác và các tính năng mà USBoto tạo nên. Những trang web liên kết có Chính Sách Bảo Mật cũng như thỏa thuận an ninh riêng biệt và độc lập. Thậm chí nếu người thứ ba là bên liên kết với USBoto, USBoto không có quyền kiểm soát các trang web liên kết đó, trong đó có sự riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt độc lập. Dữ liệu được thu thập bởi các đối tác đồng thương hiệu của USBoto hoặc những trang web của bên thứ ba (thậm chí nếu được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web của USBoto) có thể không được nhận bởi USBoto. Do đó USBoto không có trách nhiệm đối với các nội dung, biện pháp an ninh và các hoạt động của các trang web liên kết. Các trang web liên kết chỉ phục vụ cho sự thuận tiện của bạn và do đó khi truy cập chúng, bạn phải chịu một số rủi ro nhất định. Tuy nhiên, USBoto tìm cách để bảo vệ sự nguyên bản của Trang web của USBoto và các liên kết đặt trên đó nên USBoto hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các Trang web liên quan (kể cả trong trường hợp một liên kết nào đó không hoạt động).

Ngoài các nội dung trên, việc chia sẻ thông tin này có thể là do yêu cầu về việc chia sẻ thông tin mang tính thống kê và nhân khẩu học về Người Dùng của USBoto và việc sử dụng Dịch Vụ của họ với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Điều này sẽ không bao gồm bất cứ điều gì mà có thể được sử dụng để nhận dạng bạn một cách đặc biệt hoặc để phát hiện các thông tin cá nhân về bạn.

Để tránh sự nghi ngờ, trong trường hợp pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các điều luật khác cho phép một tổ chức như USBoto thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, thì sự cho phép đó vẫn tiếp tục được áp dụng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

USBoto thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên hệ thống của USBoto. Dữ liệu Người Dùng được lưu trữ đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống. USBoto sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, USBoto sẽ phá hủy hoặc ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay khi phát sinh điều kiện hợp lý để giả định rằng (i) Mục Đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập không còn là Mục Đích ban đầu; và (ii) việc lưu giữ là không còn cần thiết cho bất kỳ Mục Đích pháp lý, kinh doanh. Nếu bạn ngừng sử dụng các Trang web, hoặc cho phép bạn sử dụng các Trang web và/hoặc các Dịch Vụ bị chấm dứt, chúng ta có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính Sách Bảo Mật và nghĩa vụ của USBoto theo quy định. Tùy thuộc vào luật áp dụng, USBoto có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần báo trước cho bạn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Khi bạn đặt hàng hoặc truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, USBoto cung cấp việc sử dụng qua một máy chủ an toàn. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm mà bạn cung cấp được mã hóa vào cơ sở dữ liệu của USBoto để được truy cập như đã nêu ở trên.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Một số chức năng nhất định của Dịch Vụ yêu cầu bạn sẽ phải tạo một tài khoản Người Dùng và gửi dữ liệu cá nhân. Khi bạn đăng ký và tạo một tài khoản mới, USBoto yêu cầu bạn cung cấp cho USBoto những thông tin như họ tên, địa chỉ email, và tên Người Dùng mà bạn chọn. USBoto cũng yêu cầu một số thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhận hàng, số CMND, chi tiết tài khoản ngân hàng, tuổi, ngày sinh, giới tính và sở thích. Sau khi kích hoạt tài khoản, bạn sẽ chọn một tên Người Dùng và mật khẩu. Tên Người Dùng và mật khẩu của bạn sẽ được sử dụng để bạn có thể truy cập một cách an toàn và duy trì tài khoản của bạn.

Từ chối nhận và Hủy Đồng ý

Để sửa đổi đăng ký nhận tin qua thư điện tử của bạn, xin vui lòng cho USBoto biết bằng cách gửi thư điện tử tới bộ phận Chăm sóc khách hàng của USBoto tại địa chỉ hotro@usboto.com. Hãy lưu ý rằng bạn vẫn sẽ nhận được thư điện tử thông báo liên quan đến bản thân ứng dụng.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của USBoto bằng cách gửi thư điện tử tới bộ phận Chăm sóc khách hàng của USBoto tại địa chỉ email hotro@usboto.com.

Một khi USBoto đã có hướng dẫn rõ ràng về việc hủy đồng ý của bạn và xác minh danh tính của bạn, USBoto sẽ xử lý yêu cầu của bạn cho việc hủy đồng ý đó, và sau đó sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo cách thức nêu trong yêu cầu của bạn. Nếu USBoto không thể xác minh danh tính của bạn hoặc hiểu được các chỉ dẫn của bạn, USBoto sẽ liên hệ với bạn để làm rõ yêu cầu của bạn.

Tuy nhiên, thu hồi chấp thuận của bạn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nhất định phát sinh từ việc hủy thỏa thuận. Về vấn đề này, tùy thuộc vào mức độ thu hồi của bạn về sự đồng ý cho USBoto xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nó có thể có nghĩa rằng USBoto sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch Vụ cho bạn, USBoto có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại với bạn và/hoặc hợp đồng bạn có với USBoto và USBoto sẽ thông báo cho bạn.

Yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với USBoto, bạn có thể trực tiếp truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của USBoto thông qua các trang Cài đặt tài khoản trên Trang web. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với USBoto, bạn có thể yêu cầu để truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của USBoto bằng cách gửi văn bản yêu cầu cho USBoto. USBoto cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất của yêu cầu của bạn để có thể xử lí yêu cầu của bạn. Do đó, hãy gửi yêu cầu bằng văn bản bằng cách gửi email tới cán bộ quản lý dữ liệu của USBoto tại địa chỉ hotro@usboto.com .

Đối với yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân, một khi USBoto có đầy đủ thông tin từ bạn để xử lý yêu cầu đó, USBoto sẽ cung cấp cho bạn các dữ liệu cá nhân có liên quan trong vòng 30 ngày. Trường hợp USBoto không thể đáp ứng cho bạn trong vòng 30 ngày, USBoto sẽ thông báo cho bạn về thời gian sớm nhất có thể trong phạm vi mà USBoto có thể cung cấp cho bạn các thông tin yêu cầu. Lưu ý rằng USBoto có thể miễn trừ một số loại dữ liệu cá nhân khỏi việc yêu cầu truy cập của bạn.

Đối với yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, một khi USBoto có đầy đủ thông tin từ bạn để xử lý, USBoto sẽ:

(a) Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày. Trường hợp USBoto không thể làm như vậy trong vòng 30 ngày, USBoto sẽ thông báo cho bạn về thời gian sớm nhất mà USBoto có thể thực hiện.

(b) USBoto sẽ gửi các dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa tới mọi tổ chức khác mà USBoto đã tiết lộ các dữ liệu cá nhân này trong vòng 1 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện, trừ khi các tổ chức khác không cần những dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ Mục Đích pháp lý, kinh doanh nào.

Không kể đến điều (b) ở trên, nếu bạn yêu cầu, USBoto có thể gửi các dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa chỉ cho các tổ chức cụ thể mà USBoto đã tiết lộ các dữ liệu cá nhân này trong vòng 1 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện.

USBoto bảo lưu quyền từ chối chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn dựa theo với các quy định đã nêu trong các luật liên quan, luật yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp quy định.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

USBoto nhận thức được tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà bạn đã giao phó cho USBoto và tin rằng trách nhiệm của USBoto là quản lý đúng cách, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. USBoto cam kết tôn trọng quyền riêng tư và những vấn đề cá nhân của tất cả Người Dùng trên trang chủ USBoto.

USBoto cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua email, tin nhắn SMS và các hình thức tương tác khác. Để hỗ trợ khách hàng, USBoto sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp địa chỉ email và số điện thoại di động. Ngoài ra, USBoto không yêu cầu bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác thì mới cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. USBoto chỉ sử dụng thông tin nhận được khi khách hàng yêu cầu hỗ trợ, trong đó bao gồm địa chỉ email để hỗ trợ khách hàng và USBoto sẽ không chuyển hoặc chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Vào 1 thời điểm nào đó, USBoto sẽ yêu cầu thông tin từ phía Người Dùng thông qua việc khảo sát. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát là hoàn toàn tự nguyện, do đó bạn có thể lựa chọn cung cấp thông tin của bạn cho USBoto hay không. Thông tin yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên lạc (như địa chỉ email của bạn), và các thông tin cá nhân (như sở thích hay độ tuổi). Thông tin khảo sát sẽ được sử dụng cho Mục Đích khảo sát và cải thiện việc sử dụng Dịch vụ và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba.

Chính Sách Bảo Mật này không phải là một lời hứa rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được tiết lộ, ngoại trừ như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này. Ví dụ, các bên thứ ba bất hợp pháp có thể chặn truy cập dữ liệu cá nhân chuyển đến hoặc được chứa trên Trang web, công nghệ có thể không hoạt động hoặc hoạt động không như dự kiến, hoặc một người nào đó có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng thông tin sai cách mà không phải do lỗi của USBoto. USBoto sẽ luôn triển khai các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định pháp luật hiện hành; tuy nhiên có thể sẽ không đảm bảo an toàn tuyệt đối khỏi việc tiết lộ trái phép phát sinh từ hành động hacking mang tính phá hoại và tinh vi bởi các đối tượng bất mãn chứ không phải do lỗi của USBoto.

THẮC MẮC? LIÊN HỆ VỚI USBOTO

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về việc bảo mật của USBoto hoặc các giao dịch của bạn với các Dịch Vụ, xin vui lòng liên hệ: hotro@usboto.com

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại liên quan đến cách USBoto đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc về cách thức USBoto đang thực thi luật, USBoto hoan nghênh bạn liên hệ với USBoto.

Hãy liên hệ với USBoto qua email với đơn khiếu nại của bạn:

E-mail: hotro@usboto.com

Nếu bạn gửi yêu cầu khiếu nại thông qua thư hay email, vui lòng ghi thông tin vụ khiếu nại về việc áp dụng luật liên quan đến an toàn thông tin cá nhân ở mục tiêu đề thư. Việc này sẽ giúp USBoto xử lý yêu cầu của bạn nhanh chóng bằng cách chuyển yêu cầu đó sang bộ phận chịu trách nhiệm trong công ty USBoto để tiếp tục xử lý. Ví dụ, bạn có thể thêm vào mục tiêu đề email/thư nội dung “Khiếu nại áp dụng luật”.

USBoto sẽ cố gắng để xử lí các phàn nàn hoặc khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.